Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN nr. 3.515/393/2021, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENȚI
• MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.515 din 23 martie 2021
• MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 393 din 23 martie 2021
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 23 martie 2021
Având în vedere prevederile:
– art. 94, 95, 114 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 19 din 23 martie 2021, văzând Referatul de aprobare nr. 10.327/CM din 23 martie 2021, din care rezultă necesitatea modificărilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilorde învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației și ministrul sănătății emit prezentul ordin.
Articolul I
Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    (3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de evoluția epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină.
  2. La articolul 3, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorulcuprins: Articolul 3(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

3. La articolul 3, după alineatul (5) se adaugă un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din
localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare corectă și igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii.
Articolul II
Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu